Etisk dilemma definisjon. Etiske dilemma

Etiskt dilemma

Etisk dilemma definisjon

Prosessen består av seks steg, disse er: 1. Her skal vi redegjøre for noen av de mest brukte, og diskutere argumenter for og imot å ta dem i bruk. En bevisst refleksjonsprosess rundt et etisk dilemma krever for eksempel at du tar med så mange komponenter som mulig knyttet til den enkelte situasjonen. Overdreven bruk av føre var-prinsippet kan imidlertid føre til negative konsekvenser ved at potensielt nyttig teknologi ikke tas i bruk. Dersom dette er riktig, kan konklusjonen være å forby å genteste embryoer for sykdom, for å unngå å legge til rette for en utvikling hvor man velger bort embryoer med gener for en bestemt øyefarge. For kort tid siden falt dommen mot de tidligere stortingsrepresentantene Anders Tallerås og Magnus Stangeland i forbindelse med stortingspensjonssaken.

Next

Etiskt dilemma

Etisk dilemma definisjon

Skråplanargumentet har en motsats i det såkalte «rulletrapp-argumentet», som er en optimistisk vurdering av at handling A innføringen av en teknologi automatisk vil lede til situasjon B, som er ønskelig. Det undrer meg mye, også fordi jeg er lik alle andre på området; hvorfor gjør vi ting selv om vi vet at det er galt? Man prøver gjerne å formulere og forsvare generelle retningslinjer for hvordan man bør leve. Det gjelder spesielt der prinsippene om brukermedvirkning og selvbestemmelse kan komme i konflikt med andre hensyn. Ulike svar, gir ulik respons i ressursen. En konstruktiv debatt, hvor man ønsker å forstå hverandre og kanskje kunne bli enige om noe, bør handle om mer enn hva som «føles naturlig». Akkurat slik du og jeg ønsker det.

Next

Etik i pædagogisk praksis

Etisk dilemma definisjon

Intuisjonen forutsetter imidlertid at vi kan føle hva som egentlig er rett og galt. Uten en autoritet til å veilede oss er altså ifølge dette synet ingen etiske normer mulig. Konsekvensialisme er en kategori som favner mange ulike moralteorier. Dydsetikere kan ofte være uenige seg imellom om hva som bør regnes som moralske dyder og hva disse dydene innebærer. Man skal ikke oppføre seg mot andre på en måte som hadde vært ubehagelig for en selv.

Next

23 dilemmas i vennegjengen

Etisk dilemma definisjon

For eksempel: Enkelte forsikringsselskaper ønsker å få tilgang på genetiske opplysninger om kundene sine, for å beregne hvor mye kundene skal betale for en helseforsikring. Her vil ulike personer ha ulike svar. Da bør vi også få på plass en forklaring en selvstendig forklaring av hva meta-etikk faktisk er. Når jeg spør arbeidsgivere om hva som legges i dette, får jeg ofte sikk-sakk smil og ettertenksomme blikk…! «Fosterdiagnostikk kan avdekke alvorlig arvelig sykdom hos et foster» er en deskriptiv påstand, som sier noe om hvordan verden er. Slike regler kan i noen tilfeller anse det som riktig å velge en handling som ikke produserer størst gode konsekvenser. Spørsmålene der setter igang engasjerende samtaler som gir inspirasjon og økt kunnskap.

Next

Etiske dilemmaer

Etisk dilemma definisjon

Skulle man føle seg fristet til å lyve, vil altså regel-utilitarismen sette et moralsk forbud mot dette. Altruismen sier at man skal tjene andre mennesker, og dette betyr at man skal tjene mennesker man egentlig er helt likegyldig overfor, man skal tjene mennesker man ikke liker, og man skal til og med — som Odin i eksemplet over — tjene sine fiender. I neste omgang kommer elevene på banen med sine etiske dilemma. Mange deontologer vil også mene at vi ikke er underlagt noen generell plikt til å produsere de beste konsekvensene, men at vi er moralsk tillatt å handle slik vi vil, så lenge vi overholder de moralske reglene. I praksis er det imidlertid svært ofte vanskelig å si sikkert på forhånd om det virkelig finnes et skråplan fra A til B.

Next

4.2 Etiske dilemmaer

Etisk dilemma definisjon

Disse normene varierer imidlertid fra samfunn til samfunn, og de kan også variere over tid. Dersom det gjelder å hente ut et antibiotikum, skal det mye til for at man skal nekte ekspedisjon. Akkurat som med føre-var-prinsippet, er det derfor viktig å undersøke fakta og sammenligne mulige fordeler og ulemper. Rulletrapp-argumentasjon kan risikere å overse usikkerhet om teknologiens mulige potensial, og å ikke ta høyde for at samfunnets utvikling ofte er vanskelig å forutse. Eksempler på etiske problemstillinger som debatteres i dagens Norge er spørsmålene om man skal tillate eggdonasjon, om hva slags tilbud vi skal ha for fosterdiagnostikk, og om forskere skal få lov til å genmodifisere menneskeembryoer. Hun var denne kvelden opptatt av at farmasøytene skulle kunne ­reflektere over hva som er et ekte etisk dilemma, og hva som bare er en vanskelig situasjon. Informasjon om informasjonskapsler lagres i nettleseren din og utfører funksjoner som å gjenkjenne deg når du kommer tilbake til nettstedet vårt og hjelper teamet vårt med å forstå hvilke deler av nettstedet du synes mest interessant og nyttig.

Next

Etik i pædagogisk praksis

Etisk dilemma definisjon

Fordelen med intuisjonen er at den er rask og effektiv, den fungerer godt som et kompass i noen situasjoner. Kritikk av den praktiske fornuften. Kunden ønsker å vite alt om bivirkninger på dette legemiddelet. Muligheten til å skjerme fortrolighetssoner og ivareta samtykke for alle involverte parter er ofte vanskelig. Etikken har, som mye av vestens filosofi for øvrig, sine røtter i antikk gresk filosofi.

Next

Etiske dilemma

Etisk dilemma definisjon

Avklar egen holdninger, sinnelag, mål og intensjoner. Businessmennesker spesielt jobber ofte for å vinne gjennom oppnåelse og suksess. Hvordan forholder du deg til dette? Kanskje… Men hvis det stemmer at ledere før var mer opptatt av etikk, hvilken etikk da? For eksempel kan det være forsvarlig å ta i bruk en eksperimentell medisin med risiko for alvorlige bivirkninger dersom dette er eneste håp for en dødssyk pasient, men ikke hvis målet er å behandle en forkjølelse. Velg den handlingen som ettertanken peker ut som den beste. Enhver handlings moralske verdi skal måles ut ifra denne standarden. Er det «bare» en vanskelig situasjon eller også et etisk dilemma? Informasjon om ordningen bør ivaretas når pasienter innlegges.

Next