Fylkesmannen telemark. Kontaktinformasjon for fylkesmennene / fylkesleger

Ansatte

Fylkesmannen telemark

Endelig uttalelse fra Fylkesmannen vil ha veiet de ulike interessene mot hverandre, og særinteressene blir veiet mot hensynet til det lokale selvstyret. Finansieringen skjer i hovedsak gjennom overføring av midler fra departementenes fagkapitler til kap. Dette gjøres gjennom veiledning, dialog og tilsyn med kommunene, fylkeskommunene, innbyggere og berørte virksomheter. Tilsyn ble gjennomført som et samordnet tilsyn med fylkeslegen. Vi har sett en svak økning av større stillinger, men utviklingen går sakte, og vi vil følge med på dette. Det er noe ulikt mellom kommuner i hvilken grad de løpende møtepunktene blir benyttet.

Next

Ansatte

Fylkesmannen telemark

Anleggsarbeidet startet opp i oktober 2019 og skal ferdigstilles i løpet av 2020. Antall saker behandlet i 2019 er betydelig høyere enn i 2018 for de to embetene tilsammen. Endring og presisering av regelverk for avkorting av produksjonstilskot i samband med dyrevelferdssaker vart utfordrande for ei samla forvaltning på dette feltet. Etter vedtaket om fusjonering har vi mistet mange dyktige medarbeidere i begge de tidligere embetene. Nå viser statistikken har vi samlet sett har fått et høyere sykefravær enn tidligere. For perioden 1829—1915 ble det publisert som kom hvert femte år. Det ble gjennomført leverandørseminarer i Larvik, Sandefjord, Tønsberg og Horten med over 170 deltagere.

Next

Ansatte

Fylkesmannen telemark

Til dette kjem at førebels rekneskapstall for 2019 syner at mange kommunar i fylket har alvorlege økonomiske utfordringar framfor seg. Det må her nevnes at alle nasjoner som har undertegnet traktaten skal være garantert lik behandling når det gjelder økonomisk virksomhet på øygruppen. Dette ansvaret omfatter nye oppgaver som legges til fylkesmannen, men også endringer i eksisterende oppgaver, samt endringer i underliggende behov som for eksempel når flere klagesaker gjør at arbeidsmengden øker. Fylkesmannen gjennomfører månedlig øvelse med kommunene i Nødnett. Det er vår oppfatning av denne ordninga har skjerpa krava til heimelsgrunnlag og avveging mot lokalt sjølvstyre. Svært mange kommuner oppgir også å ha samarbeid med frivillige på dette området.

Next

Kontakt oss

Fylkesmannen telemark

Hovedmål 3 - Rettssikkerhet skal være ivaretatt på en enhetlig måte i fylket og på tvers av embetene Barn og unge Oppvekstavdelingen har drevet med kontinuerlig kompetanseutvikling mh. Analysen har vurdert tema i for heile fylket og den er gjennomført etter standard metodikk. Samla sett har denne situasjonen utfordra arbeidsmiljøet og kosta kapasitet og ressursar, som elles kunne vore nytta til sakshandsaming og ekstern kontakt i eit nytt fylke. Gjennom året er det avholdt en rekke konferanser og fagseminarer for kommunene og næringslivet, der energivennlig bygg, transport og utslippsreduksjoner har vært tema. Gjennom dette sikrer vi at embetet ivaretar oppdrag på tvers av avdelingene innen psykisk helse, rus- og voldfeltet. Målet om å oppnå mer selvbestemmelse og mer konkret individtilpasning av vergemålene virker å bli realisert, og følges tett av overordnet myndighet i forbindelse med videreutvikling av vergemålsforvaltningen.

Next

Fylkesmannen i Telemark, Statens Hus, bygg F, Gjerpensgate 14, Skien (2020)

Fylkesmannen telemark

Då blir behovet for å fremme motsegner redusert. Miljø og plan Vestfold klima- og energiforum, som hadde sekretariat hos Fylkesmannen, ble lagt ned ved utgangen av 2019. Oppgavene omfatter både saksbehandling og utviklingsarbeid innen jordbruk, skogbruk og bygdeutvikling. Fylkesmannen har i 2019 samordna motsegner i 20 plansaker. Til sammen har årsverk for disse gruppe økt med 76 i perioden 2017-2018 i Vestfold og representerer dermed en økning, jf. Dette er krevjande saker som vi har gitt høg prioritet. Det betyr at vi har måttet prioritere saker etter føringene gitt i styringsdokumentene.

Next

Kontaktinformasjon for fylkesmennene / fylkesleger

Fylkesmannen telemark

Deltaking frå Fylkesmannen vil ha effekt ved at det regionale perspektivet er representert på dei ulike studia og det vil bidra til å heve kompetansen regionalt. Verjemålsgruppa har i 2019 utvikla og teke i bruk et nytt system for kvalitetssikring i sin sakshandsaming. For å få til ein felles kultur og sørge for at alle tilsette har fått lik informasjon er det arrangert fleire allmøte på begge kontorstadene i det nye embetet. Årets regnskap viser at vi sitter igjen med et mindreforbruk på kr 2605,-. Kvinners lønn sammenlignet med menns lønn er økt med 3,4 % til 88 %.

Next

Ansatte

Fylkesmannen telemark

Prosjektet ble gitt tillatelse etter forurensningsloven våren 2019. Fra 2019 er det ti fylkesmannsembeter: , Innlandet, , , Oslo og Viken, , Troms og Finnmark, , Vestfold og Telemark, Vestland. Kompetanse i tenestene og heiltidskultur har også vore viktige tema vi har følgd gjennom året i våre møter med kommunane. Vi har prioritert tett og tidleg medvirkning i desse prosessane og meiner vi har lykkast med å avgrense talet på innsigelsar gjennom denne prioriteringa. Dersom vi skal ha en fullstendig oversikt må vi imidlertid også lete opp eldre planer. I næringspolitikken har vi hatt eit tett og godt samarbeid med Innovasjon. I Vestfold og Telemark er det registrert 534 lokaliteter med forurenset grunn, hvorav 170 med behov for tiltak.

Next

Vergemål

Fylkesmannen telemark

Denne metoden er også i 2020 overført til dei faste verjene. Avtalte årsverk av sykepleiere uten videreutdanning har økt med 21 i samme periode. Vi har hatt en rekke møter med kommunene om konkrete enkeltsaker og om generelle problemstillinger. Innafor barnevernområdet har Fylkesmannen ressursmessig prioritert dialogmøtene med alle kommunane i fylket. Vi har i 2019 hatt en turnover på 13,7 %. Med unntak av og fylker som hadde felles fylkesmann med betegnelsen Fylkesmannen i Oslo og Akershus, hadde hvert fylke til 2015 sitt eget fylkesmannsembete.

Next