Globala mål. The Global Goals

Globala mål för lokala prioriteringar: Agenda 2030 på lokal nivå

Globala mål

Den stora skillnaden mellan dessa värden beror till del på osäkerheter gällande , det vill säga vilken påverkan olika koncentrationer av växthusgaser får samt styrkan på de återkopplingseffekter som antingen kan förstärka eller försvaga en uppvärmning. Avoid plastics, take the train instead of the airplane, the bike instead of the car. Fred och frihet från våld i alla former är en grundläggande förutsättning för att kunna bygga upp hållbara samhällen där alla individer och grupper kan använda sina förmågor. Visit their website to browse their library of resources. Att minska och förebygga våld, särskilt mot kvinnor och flickor, liksom konfliktvåld är en viktig utmaning för 2030-agendan.

Next

The Global Goals

Globala mål

Progress has been made but nowhere near enough to achieve the Global Goals. Here you can read more about the Goals, find organizations to support and information to share. Use these five targets to create action to ensure universal access to sustainable energy. Särskilt sommartid väntas temperaturökningen bli mycket hög, kanske så mycket som 7-8 grader. Goal4 can give everyone an education. Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra på hur vi producerar och konsumerar varor och resurser. Områden med väntas också minska och istället övergå till.

Next

The Global Goals

Globala mål

Detta skulle bidra till utsläpp av som frigörs i nedbrytningsprocessen, inklusive metan. Man beräknar att det i den permafrosten finns ca 1 000 miljarder ton bundet i organiskt material. Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden. It is a mission critical moment to inspire and engage the world to set the path for a decade of delivery. De 17 Globala målen är en del av den bredare agenda för hållbar utveckling som kallas.

Next

Malmös arbete

Globala mål

I de mest pessimistiska prognoserna är det de förstärkande processerna i naturen som till slut helt tar överhanden och uppvärmningen skenar väg, oavsett vad människan gör. Any donation, big or small, can make a difference! Förändringarna går till och med fortare än väntat. Till följd av de ökade koldioxidutsläppen riskerar vi att gå mot en global uppvärmning på över två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för bl. Över haven blir uppvärmningen troligen mindre än genomsnittet medan vissa landområden drabbas av mycket större temperaturökningar, kanske mer än dubbelt jämfört med genomsnittet för hela världen. Nuvarande nivåer är avsevärt högre än vid någon annan tidpunkt under de senaste 650 000 åren, vilket är den tidsrymd som forskarna har kunnat ta fram pålitligt dataunderlag genom arktiska och antarktiska isborrningar.

Next

Globala mål för lokala prioriteringar: Agenda 2030 på lokal nivå

Globala mål

Livsmedelsförsörjning är särskilt beroende av välfungerande handel och marknader liksom av väl fungerande infrastruktur för transport och förvaring, när en stor del av jordens befolkning lever i städer. Få nyheter, utskick och material från oss! The 17 icons for the Global Goals were designed to represent each goal in an easy to understand format; the short description alongside each icon sums up the ambition of that goal. Övriga artiklar handlade om metoder eller förhistoriskt klimat och tog därför inte ställning. Together, we can feed the hungry, wipe out disease and give everyone in the world a chance to prosper and live a productive and rich life. Ojämlikhet handlar ofta om bristen på rättvis tillgång till resurser och nyttigheter, så som exempelvis tillgång till rent vatten, och är därför också en källa till konflikt. För att företagen till fullo ska kunna utveckla sin potential är tillgång till nationella, regionala och globala marknader avgörande. Genomförandet av agendan kräver mobilisering av ekonomiska resurser samt kapacitetsuppbyggnad och överföring av miljövänlig teknik till utvecklingsländerna på förmånliga villkor.

Next

De globala målen

Globala mål

Temperaturförändringarna sker inte lika snabbt över hela jorden. För att säkra långsiktigt hållbara fiskebestånd bör fisket baseras på uppfyllande av maximalt hållbart uttag och hänsyn tas till särskilda förutsättningar i specifika regioner och havsområden. Flera svenska kommuner tog tillsammans med Sveriges Ekokommuner och , initiativ till att gå samman och skriva ner gemensam best practice för att arbeta mot de globala målen. Våld i alla dess former är ett av de största hoten mot utveckling både på individuell nivå och på samhällsnivå. Genom utbildning kan människor förvärva värderingar, kunskaper och färdigheter som möjliggör för dem att bidra till en hållbar utveckling. Den privata sektorn kan spela en viktig roll i arbetet. .

Next

Agenda 2030

Globala mål

Man brukar tala om multidimensionell fattigdom. Samtidigt hålls utvecklingen tillbaka av klimatkrisen, konflikter, ökande ojämlikhet och könsbaserat våld. Temperaturen från 1880-1884 till 2013-2017 jämfört med medeltemperaturen 1951-1980 Den globala uppvärmningen leder till att stora områden i som länge legat i nu börjar att tina. Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030. Under 1900-talet steg den globala genomsnittstemperaturen med 0,74 ± 0,18 °.

Next

Globala målen

Globala mål

Exempel på mänsklig inverkan är förbränning av fossila ämnen som olja, kol och fossil gas. Use these nine targets to create action for gender equality. Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl är en av de ledamöter som har fått en plats i delgationen. Donate your clothes, food supplies etc. Still, we are spending an astonishing amount of money and resources on treating illnesses that are surprisingly easy to prevent. Hållbar användning av skogsresurser inklusive minskning av avskogningen bidrar positivt till vårt klimat och till vår försörjning. Hållbar stadsutveckling bör särskilt ta hänsyn till kvinnors och flickors behov av infrastruktur och sanitet.

Next