Kreditorbeskyttet konto. Hvad er kreditorbeskyttelse?

Kreditorbeskyttet konto

Kreditorbeskyttet konto

Når forsikringsbegivenheden er indtrådt, må der i en livsforsikring og i en erstatning, som stammer fra den, ikke gøres udlæg for forsikringstagerens gæld i det omfang, erstatningen tilfalder nogen, som selv behøver den til sin forsørgelse eller til en underholdsforpligtelse, jf. Jeg har overvejet at kontakte Danske Spil for en kommentar og for at bekræfte denne fremgangsmåde. Dette er altid blevet tykt understreget i alle de erhvervsret timer jeg har haft på forskellige studier. Krav på erstatning for skade på legeme eller helbred eller for tab af forsørger er kun beskyttet mod udlæg, så længe kravet ikke er forfaldet, jf. Giv os hurtigst muligt besked, hvis udbetalingen ikke skal ske til din NemKonto. Lang leve google og også K10 - viden gør klog! Citat: har lige haft kontakt til min bank.

Next

Hvad er kreditorbeskyttelse?

Kreditorbeskyttet konto

Det holder ikke i længden og er ofte en kamp, der er tabt på forhånd! Bruger du af indeståendet på den kreditorbeskyttede konto til køb af større aktiver, som f. Den overvejende del af den ældre og nyere forsikrings- og fogedretlige teori har alene brugt kendelsen til at slå fast, at der ikke kunne foretages kreditorforfølgning, før livsforsikringssummen var udbetalt til skyldneren, dvs. Selv om adskillelseskravet således har været opfyldt, kan panthaveren således gøre udlæg i pantet for pantefordringen. Beskyttelsen gælder ikke, hvis en livrente erhverves gennem en engangspræmie eller anden større kapitalandel, da tilbørlige hensyn til kreditorerne dermed anses for tilsidesat, f. Det følger omvendt af bestemmelserne, at når en livs- eller ulykkesforsikringssum er udbetalt, så har de pågældende personer ikke længere nogen ret over for forsikringsselskabet. Så er der nogle herinde som enten har oplevet det samme ell. Nå, men når det er sagt så vil jeg da lige forsætte med et spørgsmål eller to mht.

Next

Budgethuset

Kreditorbeskyttet konto

Fra hvad, der efter forsikredes død på grund af en begunstigelsesbestemmelse tilfalder den forsikredes ægtefælle eller den forsikredes eller ægtefælles børn, som ved dødsfaldet ikke er fyldt 25 år, skal der for hver berettiget altid undtages et sammenlagt forsikringsbeløb fra udlæg, som modsvarer 6 gange det beløb, som ifølge loven om almen forsikring gælder for dødsåret, jf. Jeg må prøve at ringe til min pensionskasse, - kunne ikke komme igennem til den rigtige medarbejder i fredags. Mulige momenter ved vurderingen af kreditorbeskyttelsesomfanget 2. Kreditorbeskyttelse er en samlebetegnelse, der bruges på to forskellige måder. Er du i en situation, hvor du står over for at få udbetalt en erstatning og gerne vil sikre, at der ikke er andre end dig, der nu og i fremtiden får råderet over pengene, bør du oprette en kreditorbeskyttet konto. Ved en summaforsikring kan erstatningen fra den sikredes forsikringsselskab — i modsætning til en skadeforsikring - endvidere kumuleres med f.

Next

Hvad er kreditorbeskyttelse?

Kreditorbeskyttet konto

Ivan Sørensen anfører i Forsikringsret, 3. Endvidere anføres, at både sociale hensyn og etiske betragtninger taler afgørende for en så vid beskyttelse, som det er praktisk muligt at give. Så kommunen har ret, kan du ikke bevise din erstatning kommer under Aktivlovens §14, eller er udbetalt i henhold til Loven om erstatningsansvar og arbejdsskadeforsikring så er pengene ikke beskyttet, heller ikke selv om de står på en kreditorbeskyttet konto som enhver kan oprette og få, når de beder banken om det. Forsikringssummen nyder efter bestemmelsen i § 16-1, 2. Som anført af Lennart Lynge Andersen er afgørelsen meget konkret begrundet og kan ikke tages til indtægt for, at kapital- eller ratepension generelt kan henføres til § 513, stk.

Next

Kreditorbeskyttet konto: Beskyt din erstatning mod udlæg

Kreditorbeskyttet konto

. På kontoen må der hæves uden begrænsning, men der må kun indsættes andre beløb der også stammer fra en personskade- erstatning. Bogen er dog udgivet før afsigelsen af UfR 2002. En skyldner havde modtaget en række livsforsikringssummer efter sin afdøde hustru, som blev indsat på særskilte konti, da manden havde en betydelig gæld til hende. Svar gives i samt i Berlingske om lørdagen.

Next

Kreditorbeskyttet konto: Beskyt din erstatning mod udlæg

Kreditorbeskyttet konto

Har i forbindelse med jeg skiftede bank self også fået flyttet alle mine konti med over. Litteraturen hælder på baggrund af UfR 2001. Advokat Jørgen Dreyer fra er en af Danmarks førende eksperter i erstatningsret og hvis du har brug for juridisk bistand, kan jeg anbefale ham. Spørgsmålet ses ikke behandlet i de ovenfor refererede kendelser og domme vedrørende kreditorforfølgning mod livs- og ulykkesforsikringer. Jeg er ret sikker på at beskyttelsen kan omstødes hvis, pengene på nogen måde har været i berøring med din egen privat økonomi. Jeg ved det kan lade sig gøre hvis de er kommet på en til fældig konto.

Next