Kunst og håndverk læreplan. Kunst og håndverk

Kunst og håndverk 2 (1

Kunst og håndverk læreplan

Kjennskap til materialer, problemløsning og produksjon kan danne grunnlag for innovasjon og entreprenørskap. Kunst, gjenstander og nytteprodukter kommuniserer tanker og ideer, forteller om sosial status, livssyn, makt og tilhørighet, hvem vi er, og hvor vi hører hjemme. Statusen til de praktisk-estetiske fagene trenger å løftes, sier Handal. Det gjør at kjerneelementene ikke er det klare styringsverktøyet det kunne ha vært. . Regneferdighet kreves også i arbeid med ulike materialer og teknikker.

Next

Skolehjelperen

Kunst og håndverk læreplan

Lukket innramming innebærer at læreren har forholdsvis få valgmuligheter ut fra det gitte kompetansemålet. Prosjektoppgave av Linda Låstad ved Høgskulen i Volda. Vi går gjennom sentrale endringer i de nye læreplanene for faget Kunst og håndverk. Eksperimentering med visuelle virkemidler står sentralt i arbeid visuell kommunikasjon i ulike medier. Dette norske kunstnettstedet har blant annet kunstnyheter.

Next

Ny læreplan — Er kunst og håndverk styrket? — FORMbanken

Kunst og håndverk læreplan

Tydelig progresjon Vi mener at både kompetansemålene og de grunnleggende ferdighetene gir en god beskrivelse av elevens progresjon, fra 1. Eksamensordningene i fagene er sendt på høring og ferdigstilles senere. I denne sammenheng inngår holdninger til kildekritikk, personvern og kjennskap til regler om opphavsrett. Å kunne regne i kunst og håndverk innebærer blant annet å arbeide med proporsjoner, dimensjoner, målestokk og geometriske grunnformer. Kompetansemål og vurdering nytt: tekster om underveisvurdering 3. Praktisk og estetisk innhold i barnehage, skole og lærerutdanning.

Next

Kunst og håndverk

Kunst og håndverk læreplan

Vi synes derfor det er paradoksalt at læreplanen har fått flere nivåer enn tidligere. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng. Han er enig med ministeren i at dagens kunst- og håndverksfag har blitt for teoretisk, men mener både lærerkompetanse og ressurser må på plass før en delingsdiskusjon blir interessant. Dette gir bedre muligheter for god progresjon. Det gir skoleeier- og leder færre forpliktelser til å etablere og opprettholde spesialrom. Overordnet del er relativt ny, de grunnleggende ferdighetene føres videre, de tre tverrfaglige temaene har kommet inn, og det er innført beskrivelser av hva som er kjerneelementer i faget.

Next

Kunst og håndverk

Kunst og håndverk læreplan

Arkitektur I arkitektur står kunnskap om det fysiske nærmiljøet sentralt. Ny struktur Overordnet del — verdier og prinsipper for grunnopplæringen ble i 2017 vedtatt som forskrift og erstattet generell del av læreplanverket. Sammenhengen mellom estetikk og geometri er også et vesentlig aspekt i arbeidet med dekor og arkitektur. Muntlig ferdighet er også viktig i forbindelse med refleksjon over og vurdering av opplevelser, estetiske virkemidler og sammenhenger. For å opprettholde den visuelle ferdigheten parallelt med utviklingen av skriveferdigheten er bevisst og allsidig arbeid med tegning like viktig på alle trinn. Når vi ser på kompetansemål kan det være hensiktsmessig å benytte Basil Bernsteins begreper svak og sterk innramming Bernstein, 1975, s.

Next

Læreplan i kunst og håndverk

Kunst og håndverk læreplan

Målet er å legge til rette for at elever i grunnskolen lettere får tilgang til, gjør seg kjent med, og får et aktivt og positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Hovedområder Faget er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål innenfor. Videre står det at fagene skal bli mer praktiske og utforskende Kunnskapsdepartementet, 2019, s. Det er i en periode hvor de begynner å bestemme seg for hva de vil gjøre videre, sier Isaksen, som er klar på at han håper mer erfaring med praktisk håndverk vil gjøre at flere elever vurderer å gå yrkesfag på videregående skole. Eksamen for elever Årstrinn Ordning 10.

Next

Skolehjelperen

Kunst og håndverk læreplan

En hjemmeside for hobby- og kunstinteresserte Temaweb har en meget bra samling med nettressurser for kunst og design. Museumsbesøk har en mer naturlig plass enn kobling mot det praktiske arbeidslivet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Læreplan for kunst og håndverk på grunnskolen L97. Det synes vi er svært positivt og bidrar, sammen med beskrivelsen av kjerneelementet håndverk, til å tydeliggjøre at håndverket er en sentral del av faget. Målgruppe Faget er en del av studietilbudet for studenter ved grunnskolelærerutdanning for 1.

Next

Læreplan i kunst og håndverk

Kunst og håndverk læreplan

Eksamen for privatister Årstrinn Ordning 10. Her går utviklingen så fort, at de «runde» formuleringene som er brukt er bra. På ungdomstrinnet skal elevene kunne det grunnleggende og dermed i større grad jobbe med praktisk problemløsning, utforske, vurdere, utvikle løsninger og reflektere kritisk. Ja - det digitale har fått noe større plass, uten at det blir dominerende. Prosjektoppgave av Torbjørn Håvik ved Høgskulen i Volda. Dette innebærer kunnskap om hvordan bygningskulturen, inne- og uterom, kan påvirke vår hverdag. Ja - og nei Ja - håndverket fremstår som styrket.

Next