Nrk valgomat 2020. NRKs valgomat

NRKs valgomat

Nrk valgomat 2020

En slik utbygging må inneholde løsninger som leder trafikken utenfor byene, noe som reduserer behovet for sterke restriksjoner på veitrafikken i byområder. Både nasjonale klimamål og det internasjonale målet om å redusere temperaturstigningen til 1,5 grader, tilsier at betydelige deler av norsk olje og gass må bli liggende. Spørs­må­la sor­te­rer grovt sagt dei inn­vand­rings­li­be­ra­le par­tia frå dei restrik­ti­ve, mens FrP skil­jer seg tyde­le­gast ut i sum. Også Obama ville ha de europeiske landene til å betale mer. Vi vil også utrede om regulert omsetning av lettere rusmidler kan være skadebegrensende og redusere kriminalitet.

Next

Valg 2019 i Trøndelag

Nrk valgomat 2020

Politiets ressurser bør brukes på å ta de som produserer, smugler og selger, ikke brukerne. Slike systemer blir kalt for kommunisme eller sosialisme. Bedriftsbeskatningen skal holdes på et nivå som bidrar til at bedrifter opprettholder sin virksomhet i Norge, og at mest mulig av overskuddet beholdes i bedriftene. Det kan være sykehjem og skoler som er eid av private firma, eller for eksempel rusomsorg drevet av en ideell organisasjon. Venstre vil fjerne odelsloven og grunnlovsvernet av odelsretten. Fram til 2017 har det heller ikke vært et eneste norsk parti som har gått inn for at det skal være lov. Et sterkere lokaldemokrati må alltid være et hovedmål ved endring av kommunestruktur.

Next

NRK Møre og Romsdal

Nrk valgomat 2020

Det skal kunne kreves egenandel. Vi såg helst at det var poli­tis­ke tema som var behand­la på par­tia sine lands­møte, slik at par­tia sine stand­punkt er å fin­ne i parti­pro­gram­ma for 2017—2021. Det er to fram­tre­dan­de stats­mi­nis­ter­kan­di­da­tar, Erna Sol­berg og Jonas Gahr Stø­re. På motsatt side står arbeiderklassen. Det bør søkes opprettholdt en bestand av ørn, jerv, bjørn og gaupe.

Next

NRK Møre og Romsdal

Nrk valgomat 2020

Sp vil at skattesystemet skal fremme verdiskaping og framtidige investeringer i norsk næringsliv, effektivitet i økonomien, samt sosial og geografisk utjamning. De som støtter politikken mener at Norge og Sverige har mottatt en uforholdsmessig stor del av de ungdommene som søker asyl i Europa uten å ha med familien, og at derfor er det nødvendig med regler som er på linje med de i andre europeiske land. Det er der de fleste ulvene oppholder seg, og dermed er det der det blir flest konflikter mellom ulv og mennesker. Samdrift, familiebruk, enkeltmannsbruk, småskaladrift, nisjeproduksjon og deltidsbønder som kombinerer landbruk med jobb eller annen næringsvirksomhet — det må være rom for alle og det må skapes mulighet for inntekt som står i forhold til innsatsen av både arbeid og kapital, enten bruket er stort eller lite. I 2007 var det 45 000 kontantstøttemottakere, nå er det rundt 15 000. Alle norske kommuner skal i prinsippet tilby de samme tjenestene, enten vi snakker om Oslo med over 650 000 innbyggere — eller om Utsira med bare 200. KrF ønsker redusert bruk av midlertidighet i offentlig sektor, og særlig i staten må bruken ned,» skriver KrF i 2017-programmet.

Next

Den forpulte valgomaten til NRK : norge

Nrk valgomat 2020

KrF og Ap var kritiske til Regjeringen og miljøminister Vidar Helgesen da han sa nei til rovviltnemndenes forslag om felling av 32 ulver. De rødgrønne mener nemlig loven fra 2015 gir arbeidstakere svakere rettigheter og at den fører til færre fast ansatte. Denne situasjonen har først og fremst oppstått for unge afghanske gutter de siste to årene. Det kan være håndfaste ting som en fabrikk, råvarer eller en maskin. Slik ivaretar en også den sosiale profilen og sikrer at de mest formuende bidrar. Me vil samstundes gjera merksam på at innan enkelte saker kan enkelte lokalparti skilja seg frå politikken til partiet sentralt — anten det er snakk om bompengar, kommunesamanslåing, valfritt sidemål i skulen eller andre saker. Det er urealistisk å tro at vi kan få til en bilateral handelsavtale som gir muligheter for tilgang til det europeiske markedet.

Next

Sunnmørsposten

Nrk valgomat 2020

Rødt mener motsetningen mellom borgerskap og arbeiderklasse er den grunnleggende motsetningen i det norske samfunnet. Venstre ønsker å fortsette arbeidet med forenklinger, og mener det er viktig å sikre god tilgang til veiledning, kurs og kompetanseheving i landbruket. Motstanderne advarer og peker på at alle må jobbe mer dersom vi skal klare å opprettholde velferden vår i framtida. Venstre vil posisjonere Norge til å være med på denne energiomstillingen. Venstre vil ikke gjennomføre 24.

Next

Valg 2019 i Trøndelag

Nrk valgomat 2020

Sånn sett er KrF selve EØS-partiet i norsk politikk. Det skal vere aktu­el­le poli­tis­ke spørs­mål som er oppe i debat­ten i 2017, og som vi had­de grunn til å tru kun­ne pre­ge val­kam­pen. Partiene på venstresiden vil gjøre det forbudt å tjene penger for private firmaer i velferden, partiene på høyresiden vil tilrettelegge mer for konkurranse fordi de mener det fører til konkurranse, oppfinnsomhet og smarte løsninger. Dei ønsker å unngå å permittere tilsette. Likevel er det fortsatt mange små norske gårder.

Next

Sunnmørsposten

Nrk valgomat 2020

Skil­ja langs den reli­giøs-seku­læ­re dimen­sjo­nen er også sen­tral i ana­ly­sen av det poli­tis­ke Nor­ge. Tema­tisk varia­sjon er eit open­bert krav til ein valg­omat som skal tref­fe breitt. Når du har svart på alle påstan­dar sum­me­rer vi avstan­den din til alle par­ti. Denne skatteprofilen innebærer at vanlige lønnsinntekter beskattes om lag som i dag eller lavere, mens formue og høye inntekter får økt beskatning. Når barn og foreldre ønsker det kan det også tilbys leksehjelp. Befolkningsvekst gjør imidlertid at kollektive løsninger fortsatt må prioriteres fremfor vei inn mot større tettsteder og byer, samt mellom storbyene. Det kan være aktuelt for heterofile par som ikke klarer å få barn, for homofile par, eller for enslige.

Next