Střední škola knižní kultury. Obory vzdělání

Dny otevřených dveří, Praha

Střední škola knižní kultury

Dle Školního vzdělávacího programu platného od 1. V rámci společenských věd vyučujeme psychologii, výchovu k občanství, etnologii, základy práva, sociologii, etiku a úvod do světových náboženských systémů. Díky výrazně humanitní orientaci také řada studentů pokračuje ve studiu na vysokých školách obdobného typu — naše absolventy najdeme na filozofické, právnické, pedagogické fakultě či fakultě humanitních studií nejen Univerzity Karlovy, ale i dalších tuzemských vysokých škol. Absolvent naší školy se uplatní jako kvalifikovaný pracovník v knihkupectvích, nakladatelstvích, knižních, novinových a časopiseckých redakcích, propagačních odděleních, knižních distribučních firmách, knihovnách, antikvariátech, archivech a všech ostatních organizacích knižní kultury a obchodu. Nachází se v Praze-Vinohradech, pět minut chůze od stanice metra Jiřího z Poděbrad a jednu minutu od zastávky tramvaje Perunova. Mikuláše, ale má i velmi pozoruhodnou historii, a to jak barokní, tak soudobou.

Next

Střední škola knižní kultury

Střední škola knižní kultury

Za sychravého počasí se středoškoláci seznamovali s literárně významnými místy v Praze, např. A právě proto bylo úkolem soutěžících navázat na tyto plakáty v kontextu současné společenské situace. Studenti tak na vlastní kůži mohli prožít okamžiky, které zažívali jejich vrstevníci v době léta roku 1949, kdy komunisté po Vítězném únoru nastolili období represí, tlaku a všudypřítomného strachu Posted in Na začátku ledna 2020 jsme se vypravili do Svatomikulášské zvonice na Malostranském náměstí. Klub přátel vážné hudby Zájmové kroužky realizované ve šk. Je to písemná a elektronická komunikace, kde se studenti pomocí individuální programované výuky hravou formou naučí psát na klávesnici všemi deseti naslepo, a informatika, která studenty seznámí s ovládáním operačního systému, naučí je používat textový editor a tabulkový procesor a rozšíří jejich dovednosti v oblasti používání internetu. Základy fyziky, chemie, biologie a ekologie se vyučují v rámci základů přírodních věd.

Next

Dny otevřených dveří, Praha

Střední škola knižní kultury

Ve škole funguje Klub mladých diváků a Klub přátel vážné hudby. Studenti se také mohou tradičně zapojit do pořádání pražského Mezinárodním knižního veletrhu Svět knihy, který se koná na jaře. Absolventi nacházejí uplatnění v knihkupectvích, nakladatelstvích, redakcích novin a časopisů, distribučních firmách, antikvariátech, knihovnách a archivech. Cílem školy je příprava studentů pro práci v knihkupectvích, nakladatelstvích, knihovnách, archivech a v neposlední řadě i pro studium na vysokých školách zejména humanitního zaměření. Pravidelně navštěvujeme knižní veletrhy u nás i v cizině. Zkouška zahrnuje učivo doposud probrané v předmětech. Při zpracování údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.

Next

Střední škola knižní kultury

Střední škola knižní kultury

Pravidelná vánoční exkurze našich žáků do měst německých sousedů letos směřovala do bavorského Norimberka. Naopak — dnes tolik důležitá počítačová gramotnost je u nás zajišťována výukou dvou předmětů. Studenti mají pravidelně možnost zimního i letního sportovně-turistického kurzu. V zaměření knihovnictví se žáci naučí vykonávat činnosti spojené se zabezpečením chodu knihovny, tj. Co o nás řekli někteří naši absolventi najdete. Vyvrcholení této prestižní akce se tentokrát uskutečnilo v nádherném prostředí karlovarského kulturního centra, v Becherově vile.

Next

Střední škola knižní kultury, o.p.s.

Střední škola knižní kultury

Kromě samotné výuky se spolupráce učitele a odborníka skládá ještě z přípravy hodiny a její následné reflexe. Celkem jsme si zažádali o tři, z nichž první se uskutečnil 8. Těšíme se na literární příspěvky a setkání s autory. Klademe důraz na výuku dějepisu jako základní časové přímky, na niž navazují další společenskovědní předměty — česká literatura, světová literatura každá tvoří samostatný předmět , dějiny umění, dějiny filozofie. Proto se za studium platí školné, které činí 22 000 Kč ročně. Rozsah: maximálně 3 normostrany 5 400 znaků včetně mezer Kategorie: 2. Studenti skládají zkoušku z předmětů česká literatura, světová literatura a cizí jazyk anglický, nebo německý.

Next

Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní

Střední škola knižní kultury

Prahy pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání. Více o způsobech a podmínkách placení školného najdete. Společně jsme připravili i malé pohoštění — perníčky a pečený čaj vánočně provoněly naše přátelské Posted in Dovolujeme si pozvat všechny rodiče a příbuzné, učitele i přátele, studenty současné i minulé na náš maturitní ples, který se koná 19. Z odborných předmětů je třeba jmenovat dějiny knižní kultury, knihkupectví, nakladatelství, management a marketing. Za důležitý považujeme i výcvik pravopisu a teoretické poznatky o jazyce. V lednu 1996 se na základě školy staly dvěma rovnoprávnými sesterskými.

Next

Literární soutěž ČAPKOVINY 2020

Střední škola knižní kultury

Kromě šerpování maturitních tříd se můžete těšit i na stužkování studentů prvních ročníků. Těžiště odborné přípravy spočívá v praktické složce. Výstupem projektového dne je umělecky orientovaná příloha fiktivního školního časopisu. Důraz klademe také na výuku cizích jazyků anglický jazyk, německý jazyk. V českém jazyce preferujeme komunikaci a rétoriku včetně praktických řečnických cvičení, sloh a tvůrčí psaní. Škola také disponuje školní obsahující učebnice, učební texty, odbornou literaturu i.

Next

Dny otevřených dveří, Praha

Střední škola knižní kultury

Máme naplánovaných 12 vyučovacích hodin v období od září 2019 do června 2020, a to ve třídě 2B a 4B. Praxe volně navazuje na znalosti získané v odborných předmětech, ale i v předmětech jako česká literatura a světová literatura. Střední škola knižní kultury je obecně prospěšná společnost. Každý rok je jinak tematicky zaměřen, čemuž odpovídá i nabídka. Jejím zřizovatelem byl brněnský podnik Barvič a Novotný. Výuka je doplňována i dalšími exkurzemi, výlety, návštěvami výstav a přednášek.

Next