Sykehuset innlandet. Kuldebrille

Jobbe i Sykehuset Innlandet

Sykehuset innlandet

Åpen søknad Vi har dessverre ikke anledning til å behandle søknader som ikke er knyttet til utlyste stillinger. Behandler kan også bestille plass direkte for reiser på medisinsk grunnlag. Dersom disse småblødningene går ut i vevet, blir det hevelse og blåfarge rundt øynene. Prestetjeneste og åndelig omsorg Det er ansatt sykehusprester ved de fleste sykehusene. Ved øyeoperasjoner kan det oppstå små blødninger.

Next

Jobbe i Sykehuset Innlandet

Sykehuset innlandet

Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter. Prestetjenesten skal være med å legge til rette for religionsutøvelse på sykehuset og kan formidle kontakt med andre tros- og livssynssamfunn. Ringelyden på mobiltelefonen skal til enhver tid være satt på lydløs. Sykdom og ulykker kan medføre praktiske og personlige problemer, som for den enkelte og pårørende kan være vanskelig å håndtere på egenhånd. Fem bibliotek skulle da også bli til en bibliotektjeneste og gi tjenester til ansatte ved sykehus og enheter uten bibliotekar. Bibliotekarene i Sykehuset Innlandet synes medisin og helsefag er et spennende fagområde å bruke bibliotekarkompetansen på.

Next

Forside

Sykehuset innlandet

Vi brukte mye tid innledningsvis til å utforme en felles strategi for bibliotektjenesten, et arbeid vi følger opp og ser store gevinster av. Ritualene skapes ofte i nært samarbeid med pasienten og pårørende i den aktuelle situasjon. Vi hjelper ansatte med litteratursøk og tilbyr ulike kurs til avdelingene i sykehuset. Mulighetene for faglig fordypning og videreutdanning er mange. Vi hjelper ansatte som har spørsmål i tilknytning til daglig arbeid, etter- og videreutdanning og forskning. I tillegg til sykehusene finnes det egne desentraliserte tjenester innenfor både psykiatri og somatikk.

Next

BibliotekHedmark : Bibliotektjenesten Sykehuset Innlandet

Sykehuset innlandet

I inngår blant annet , og satsningene på kunnskapsbasert praksis, kunnskapsbaserte fagprosedyrer, veiledende behandlingsplaner og. Vi har beveget oss bort fra tidsskrifter i papir — det var ikke særlig hensiktsmessig i et sykehus som er så geografisk spredt som Sykehuset Innlandet. For mange mennesker er religiøs tro og praksis en trygghetsfaktor og kilde til livskraft. Sykehuset Innlandet vurderer om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Åpningstider Mandag til fredag: 07. Som et av landets største helseforetak med om lag 9000 ansatte og et stort antall faggrupper, har vi Innlandets største kompetansemiljø.

Next

Forside

Sykehuset innlandet

Ansattbolig Alle ansatte i Sykehuset Innlandet har mulighet til å søke om leie av bolig i en begrenset periode. Vi kjøper inn, låner ut og fjernlåner bøker. Vi anbefaler deg derfor å se oversikt over ledige stillinger og søke direkte på stillinger som kan være av interesse for deg. Vi søker derfor å gi deg som medarbeider rask opplæring i de ulike verktøy som er viktig for at du skal få utført oppgavene dine, samt å gi nødvendig kjennskap til den daglige driften i avdelingen. Deler av opplæringen kan være obligatorisk, mens noe kan være etter eget ønske og behov. Kunnskapsbasert praksis er et satsingsområde i Sykehuset Innlandet, og noe som innebærer tett samarbeid mellom helsepersonell og bibliotekarer.

Next

Fagprosedyrer i Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset innlandet

Mye arbeid er knyttet til å synliggjøre tilbudet av elektroniske tidsskrifter. Søknadsskjema på papir finner du på helsenorge. Disse brillene er laget i myk plast og er fylt med en flytende masse som stivner når de legges i fryseren. Under behandlingen ser du ikke noe da kuldebrillen dekker begge øynene. Forsikringene dekker både gruppelivsforsikring og andre personforsikringer. Sykehuset som utdanningssted Utdanning og kompetanse For å sikre riktig kompetanse og tilstrekkelig antall helsepersonell i foretaket, har Sykehuset Innlandet et utstrakt samarbeid med utdanningsinstitusjonene om utdanning av helsepersonell og kompetanseutvikling av egne medarbeidere. Søk jobb ved sykehuset Hvordan søke jobb? Å jobbe kunnskapsbasert er å bruke kunnskap fra tre likeverdige kilder: pasienten du har foran deg, din egen erfaring og internasjonalt forskningsgrunnlag.

Next